Villkor

Du behöver läsa, förstå och acceptera dessa regler och villkor innan du ansöker om medlemskap i vårt affiliate program. Om du inte samtycker till villkoren ska du inte slutföra din ansökan. Skulle du ha några frågor eller funderingar kring vårt affiliate program är du välkommen att skriva till oss på .
 

1. Avtal

1.1 Detta dokument (“Avtalet”) innehåller de regler och villkor som avtalats oss emellan, (hädanefter i detta avtal “PlayCosmo Affiliates”, “vi”, “oss” eller “vår”) och dig (hädanefter i detta avtal “du”, “din” eller “affiliate”), i förhållande till din ansökan att delta i vårt affiliate program och att marknadsföra PlayCosmo.com hemsida och våra tjänster.

1.2 PlayCosmo Affiliates förbehåller sig rätten att modifiera detta Avtal och kommer att meddela dig via din e-postadress 5 dagar innan några ändringar genomförs och visas i de regler och villkor för affiliates som finns publicerade på hemsidan. Om du inte samtycker till ändringarna måste du avsluta Avtalet i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Detaljer kring ändringar i dessa regler och villkor kommer att publiceras i sektion 15 i detta avtal och vara tillgängliga i uppdaterad form på PlayCosmo.com. Om du väljer att fortsätta delta att i vårt affiliate program även efter att ändringar har publicerats kommer detta att utgöra ditt samtycke till sagda ändringar.

1.3 Du behöver acceptera våra regler och villkor samt skicka in ett ifyllt onlineformulär för att gå med i vårt affiliate program. PlayCosmo Affiliates bestämmer efter eget gottfinnande huruvida din ansökan till vårt affiliate program ska accepteras eller inte. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas. När vi har tagit ett beslut i förhållande till din ansökan kommer du att lyda under de regler och villkor som tas upp i detta avtal i samband med att du marknadsför PlayCosmo Affiliates hemsida och tjänster. PlayCosmo Affiliates kommer att skicka vidare information till din e-post i samband med att din ansökan godkänns.

 

2. Definitioner

I detta Avtal såvida sammanhanget inte kräver annat:

"Konfidentiell information" syftar till all information icke offentlig information som har (oavsett kanal) uppgivits för dig.

"Netto genererad intäkt (NGI)" innebär summan av PlayCosmo Affiliates nettointäkter som genererats av alla dina hänvisade spelare under en kalendermånad.

"Nettointäkt", beräknas varje månad, innebär den månatliga bruttointäkten justerad för kostnader, vilka innefattar men inte är begränsade till: skatter, avgifter på spel, tredjepartsavgifter/kostnader för att tillhandahålla spel och spelmjukvara osv., finansiella transaktionskostnader, bonusar, “lojalitetsbelöningar”, rakeback, cashbacks och återbetalningar.

"Immateriella rättigheter” syftar till patent, varumärken, servicemärken, grafisk profil, bransch-, företags- eller domännamn, goodwill kopplad till desamma, namn på e-postadresser, copyright bland annat rättigheter till mjukvaror (både käll- och objektkod) och rättigheter till databaser (i varje enskilt fall vare sig registrerade eller inte, gäller även ansökningar om att registrera och rätten att ansöka om registrering för någon av dessa), rättigheter till uppfinningar och webbformateringsscript (bland annat HTML- och XML-script), kunnande, affärshemligheter och andra immateriella tillgångar som nu eller i framtiden kan komma att uppkomma i någon del av världen inklusive alla rättigheter till återdragande och rätten att lagföra och söka kompensation för tidigare intrång.

"Hänvisade kunder " innebär Kunder som inte har ett konto på vår Hemsida sedan tidigare, som har skapat ett konto hos oss med hjälp av din affiliate trackingkod.

"Ny insättande spelare” innebär en ny Kund / Spelare som har gjort en första minsta insättning hos PlayCosmo Affiliates där den senare används för transaktioner i god tro i syfte att ingå ett normalt affärsförhållande med PlayCosmo Affiliates inom ramarna för verksamheten. Kundens registrering och första insättning behöver inte ske vid samma tillfälle i tiden.

"Intäktsandel " syftar på andelen av Netto genererad intäkt från Hänvisade kunder som kommer att tillfalla en affiliate.

"Din hemsida " är hemsidan du uppger för oss i samband med att du fyller i ansökan om att bli en Affiliate.

 

3. Länkning

3.1 Länkarna som du får från PlayCosmo Affiliates ska användas och synliggöras på det sätt som avtalats oss emellan och du får inte ändra länkarnas format, plats eller funktion utan att först ha fått skriftligt godkännande av PlayCosmo Affiliates.

3.2 Du ska säkerställa att du inte placerar några Länkar på din Hemsida som riktar sig mot personer som ännu inte fyllt 18 år.

3.3 I händelse av att du vill placera Länkarna på andra hemsidor än din Hemsida, måste du först få skriftligt godkännande av PlayCosmo Affiliates.

3.4 Om vi upptäcker att din användning av någon Länk inte efterlever villkoren i detta Avtal, kommer vi att vidta åtgärder för att göra Länkarna som används av dig obrukbara samt avsluta detta avtal omedelbart utan att informera dig på förhand (se 13.2).

 

4. Intäktsandel och beräkning av Netto genererad intäkt

4.1.1 Din intäktsandel beräknas enligt följande:
 

FTD per month (First Time Depositors) Casino
0 - 10 20% of NGR
11 - 20 25% of NGR
21 - 50 30% of NGR
51+ 35% of NGR


4.1.2 Modellen för Intäktsandel tas upp i stycke 4.1.1 gäller alltid för Casinot samt sportsbettingprodukter. 

4.2 Netto genererad intäkt beräknas enligt följande villkor för var och en av PlayCosmo Affiliates produkter:

a) NGI från Sportsbetting beräknas som summan av resultatet från beräkningen av spelintäkter genererade av din hänvisade Kund som är oss tillhanda minus vinstmedel, krediter, bonus- och kampanjbelopp som ges till de hänvisade Kunderna, hanteringsavgifter, återbetalningar eller annan ej indrivningsbar intäkt kopplad till de hänvisade kunderna.

b) NGI från Casinot beräknas som den totala summan av alla dina hänvisade Kunders bruttoinsatser med avdrag för utbetalningar (som beräknas av vår Hemsida), minus krediter, bonus- och kampanjbelopp som ges till de hänvisade Kunderna, hanteringsavgifter, återbetalningar eller annan ej indrivningsbar intäkt kopplad till de hänvisade kunderna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för INTÄKTSANDELEN OCH NETTO GENERERAD INTÄKT samt sättet Intäktsandelen beräknas efter eget gottfinnande i enlighet med paragraf 1.2

 

 

5. Otillåtna förfaranden

5.1 Du får inte på något sätt erbjuda ytterligare incitament till dina hänvisade Kunder utan att först ha fått PlayCosmo Affiliates skriftliga godkännande för detta. Om PlayCosmo Affiliates når slutsatsen att du har brutit mot denna princip, kan PlayCosmo Affiliates avsluta avtalet och upphöra att betala dig ytterligare provisioner på Intäktsandelen som härrör till dina hänvisade Kunder (se villkor 13.2).

5.2 Varken du eller någon till dig närstående person (make/maka, partner, förälder, barn eller syskon), får under några omständigheter ta emot en Intäktsandel på ditt eget eller släktingars kundkonton.

5.3 Du får inte lov att ändra, dirigera om, stoppa eller byta ut funktionen på någon av de knappar, länkar, eller andra interaktiva funktioner som finns på PlayCosmo Affiliates hemsida.

5.4 Du får inte lov att på artificiellt vis försöka öka mängden pengar som PlayCosmo Affiliates betalar ut till dig.

5.5 Du ska efterleva Data Protection Act från 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations från 2003, samt alla andra besläktade eller liknande lagstiftningar.

5.6 När du marknadsför gentemot kunder i Storbritannien ska du följa reglerna för spelreklam som lagts fram av Committees of Advertising Practice (CAP och BCAP) och upprätthålls av Advertising Standards Authority. Du ska se till att marknadsföringen, särskilt när det gäller erbjudanden om gratis spel och bonusar, inte innehåller missledande information eller utelämnar viktiga detaljer. Marknadskommunikation gällande kampanjer måste innehålla de gällande villkoren för kampanjen som en del av själva annonsen. Dessa villkor måste vara väl synliga. I fall där annonsen visas på en liten yta (banners) får de huvudsakliga villkoren aldrig vara mer än ett klick bort från själva annonsen. Exempel på annonser för gratis spel eller bonuserbjudanden som kan strida mot lagstiftningen är: kampanjen innehåller inte information gällande regler och villkor för erbjudanden, alternativt är informationen inte tillräckligt synlig. Det kan till exempel röra sig om att villkoren först blir synliga när man scrollar ner; vid klick på en bannerannons tas kunden direkt till inloggningssidan för registrering, utan att regler och villkor för erbjudandet visas; viktig information döljer sig längst ner på sidor eller i e-postmeddelanden och kunden kan endast få tillgång till vilka regler och villkor som gäller om han eller hon aktivt scrollar längst ner på en sida. Ovan krav gäller alla former av marknadskommunikation, även sociala medier och övriga former av marknadsföring såsom print. Vi förbehåller oss rätten att avsluta Avtalet om du enligt vår bedömning har brustit mot reglerna för spelannonser som tagits fram av Committees of Advertising Practice (CAP och BCAP) och upprätthålls av Advertising Standards Authority.

 

6. PlayCosmo Affiliates skyldigheter

6.1 PlayCosmo Affiliates ska förse dig med Länkarna som du sedan lägger upp på din hemsida och vi kan komma att uppdatera sådana länkar då och då.

6.2 PlayCosmo Affiliates ska sträva efter att se till att Kunder identifieras som att de härrör från din Hemsida i samband med att sagda hänvisade Kunder registrerar sig hos PlayCosmo Affiliates genom din affiliate länk med din trackingkod vidhäftad. Däremot ska PlayCosmo Affiliates inte hållas ansvariga i händelse av att PlayCosmo Affiliates inte kan identifiera att en Kund hänvisats via din Hemsida.

 

7. Betalning

7.1 Du kommer att få dina affiliatebetalningar direkt in på ditt spelarkonto hos PlayCosmo Affiliates.

7.2 Utbetalning sker den 15e dagen varje kalendermånad.

7.3 Den minsta summan för en månadsutbetalning till en affiliate uppgår till 10 €. Om Intäktsandelen inte överstiger 10 €, kommer PlayCosmo Affiliates att föra över saldot till nästa månad fram till att saldot (inklusive överförda belopp) överstiger 10 €, varpå utbetalning kommer att ske i nästkommande fönster. För att förtydliga: Du kommer endast att få en utbetalning då det finns ett positivt saldo överstigande 10 € under en given månad.

7.4 Om en Affiliates Intäktsandel för en given månad är negativ, kommer detta negativa saldo att föras över till nästkommande månad(er).

7.5 PlayCosmo Affiliates ska tillhandahålla dig kontoutdrag som kommer att vara tillgängliga genom din personliga affiliatesida, PlayCosmo.com med uppgifter kring hänvisade Kunder och din andel av Netto Genererad Intäkt.

 

8. Immateriella tillgångar

8.1 PlayCosmo Affiliates ger dig en icke-exklusiv och världsomspännande licens att visa PlayCosmo Affiliates varumärkesegenskaper samt relaterat innehåll (" PlayCosmo Affiliates innehåll") under Avtalets varaktighet med syfte att du ska synliggöra Länkarna på din Hemsida i enlighet med bestämmelserna som tas upp i detta avtal samt i enlighet med PlayCosmo Affiliates riktlinjer som vi kan komma att förse dig med då och då. Alla immateriella tillgångar och goodwill som kan komma att uppkomma ur Länkarna och spelprodukter, besläktade system och mjukvara i förhållande till tjänsterna som tillhandahålls kunderna av PlayCosmo Affiliates är och kommer att förbli PlayCosmo Affiliates egendom. Du får inte lov att på något sätt ändra eller modifiera innehållet från PlayCosmo Affiliates utan att först ha fått uttryckligt skriftligt godkännande för detta av PlayCosmo Affiliates.

8.2 Du samtycker till att din Hemsida inte ska påminna om PlayCosmo Affiliates hemsida i varken formspråk eller flöde, du ska inte heller ge intryck av att din Hemsida är PlayCosmo Affiliates sajt (eller del därav).

 

9. Garantier

9.1 Parterna i detta Avtal framhåller och garanterar att de har, och kommer att behålla, rätt och auktoritet att ingå detta avtal under Avtalets hela varaktighet, att upplåta de rättigheter och licenser som framgår av Avtalet till den andra parten samt att leva upp till alla sina skyldigheter i enlighet med Avtalet.

9.2 Du garanterar att du har införskaffat och kommer att underhålla alla nödvändiga registreringar, tillstånd, godkännanden och licenser som krävs för att du ska kunna leva upp till dina skyldigheter i förhållande till detta Avtal.

 

10. Ansvarsfriskrivning

Vi lämnar inga garantier för att driften av PlayCosmo Affiliates sajt kommer att vara fri från avbrott och fel och vi kommer inte att hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana avbrott och fel.

 

11. Ersättning

Du (den “Gottgörande parten”) ska gottgöra dig på begäran och hålla skadelösa PlayCosmo Affiliates samt var och en av dess partners, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och aktieägare från alla former av förluster, krav, skador, kostnader, utlägg (inklusive men inte begränsat till följdförluster och förlust av vinst, skäliga juridiska kostnader och utlägg samt eventuell moms därtill) samt förluster till följd av skulder, som direkt eller indirekt drabbat den Skadelidande parten som en konsekvens av att den Gottgörande parten har brustit i, åsidosatt eller bortsett från någon av de skyldigheter eller garantier som tagits upp i detta Avtal.

 

12. Skadeståndsbegränsning

12.1 Inget i denna klausul 12.1 ska begränsa PlayCosmo Affiliates ansvar vid dödsfall eller personskada som uppstått som ett resultat av PlayCosmo Affiliates oaktsamhet eller vid bedrägeri.

12.2 PlayCosmo Affiliates ska inte hållas ansvariga, i kontrakt, skadestånd (inklusive men inte begränsat till försummelse) eller på annat vis för: förlust av intäkt, vinst, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar; eller eventuell förlust av goodwill eller skadat rykte; eller någon indirekt eller efterföljande skada, i något läge, oavsett om sådana förluster beaktades av parterna vid det datum detta avtal ingicks.

12.3 PlayCosmo Affiliates skadeståndsutbetalning ska inte, under några omständigheter, överstiga det totala beloppet som betalats ut till dig under en period om 6 månader som leder upp till datumet för bestämmandet av skadeståndsskyldighet.

 

13. Varaktighet

13.1 Detta Avtal gäller från det datum då vi informerat dig om att din ansökan godkänts i enlighet med stycke 1. Detta Avtal löper sedan på tillsvidare fram till att det avslutas av någon av parterna skriftligen med 30 dagars varsel.

13.2 Om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt detta avtal kan PlayCosmo Affiliates avsluta avtalet med omedelbar verkan; samt upphöra med utbetalningar av Intäktsandelar kopplade till dina hänvisade Kunder, genom att först informera dig skriftligen.

13.3 I händelse av att en hänvisad kund inte uppvisar någon aktivitet under en period som överstiger 24 månader, kommer denna kund inte längre att ses som hänvisad av dig, och du kommer inte längre att vara berättigad någon Intäktsandel från eventuella framtida intäkter genererade av denna spelare.

 

14. Allmänt

14.1 Detta Avtal utgör hela Avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna gällande de ämnen som tas upp i detta Avtal. Inget i denna klausul syftar till att begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri.

14.2 Om någon del av detta Avtal bedöms vara ogiltig eller ej verkställbar av en domstol eller ett annat administrativt organ med behörighet, ska denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka övriga delar av Avtalet som kommer att fortsätta att gälla i sin helhet.

14.3 All kommunikation i förhållande till detta Avtal gentemot PlayCosmo Affiliates ska skickas via e-post till adressen  . PlayCosmo Affiliates ska skicka kommunikationer kring detta Avtal till e-postadressen du angivit för PlayCosmo Affiliates.

14.4 Ingen del av detta Avtal syftar till att skapa ett partnerskapsförhållande mellan parterna, ej heller att tillåta den ena parten att agera agent å den andra, och ingen av parterna ska ha rätt att agera i den andres namn, å den andres vägnar, eller på annat sätt binda den andra parten i något avtal.

14.5 Ingen av parterna ska göra någon form av uttalande gällande detta Avtal eller dess innehåll utan att först ha fått skriftligt godkännade av den andra parten, utom i det fall där lagen påbjuder det alternativt där förfrågan inkommer från ett lagstadgande organ eller en tillsynsmyndighet.

14.6 Giltigheten, sammansättningen och syftet med detta Avtal (och eventuella krav, tvister eller ärenden som uppstår ur Avtalet eller är kopplade till dess verkställighet) lyder under lagarna på Nederländska Antillerna. Parterna godkänner oåterkalleligt de Nederländska Antillernas domstolars jurisdiktion över eventuella krav, tvister eller ärenden som uppstår ur Avtalet eller är kopplade till dess verkställighet.

14.7 I fall där det förekommer diskrepanser i de översatta versionerna av detta Avtal ska den engelska versionen gälla.

 

15. Ändringar i detta Avtal

Detta avtal har inte justerats sedan den 2 juli 2015.